Info: +48 503-549-103 lub wyślij zapytanie

Darmowa dostawa od 299 zł

Regulamin MEGA ROZDANIE

Regulamin konkursu na FACEBOOK’U

§ 1 Określenie Organizatora

1. Organizatorem Konkursu jest: JUSTYNA DUCZEK z siedzibą w Siedlcach przy ulicy ALEKSANDRA RYTLA 28/31 wpisanej do Centralnej Ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 8212521446
2. Fundatorem kuponów rabatowych jest Organizator.

§ 2 Termin i miejsce Konkursu

Konkurs jest organizowany pod nazwą MEGA ROZDANIE w MAGICWOMEN.pl i jest zwany dalej: "Konkursem".
Konkurs trwa od czasu momentu wstawienia postu konkursowego na platformie facebook
Konkurs prowadzony jest na facebook’u @magicwomen.pl
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub
administrowany we współpracy z serwisem Facebook.
§ 3 Nagroda

W Konkursie przewidziano 3 bony rabatowe na zakupy do wykorzystanie w sklepie organizatora.

1. miejsce - kupon rabatowy 100 zł
2. miejsce - kupon rabatowy 100 zł
3. miejsce - kupon rabatowy 100 zł

- nagroda zostanie wysłana kurierem DPD lub do paczkomatu INPOST na koszt organizatora konkursu.


§ 4 Przebieg Konkursu, uczestnicy, kupony rabatowe

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora - www.facebook.com/magicwomen.pl

5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
Spośród osób, biorących udział w konkursie, nagrodę otrzymają osoby wyłonione przez Komisję Konkursową.
W ocenie będą brane pod uwagę w szczególności:
- zgodność z tematyką konkursu i kreatywność treści,
- aktywność, 
Zwycięzcy są zobowiązani do skontaktowania się z Organizatorem w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lub Messenger w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatorów, którzy mogą ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
W sytuacji, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przynieść/przesłać do Organizatora oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.


§ 5 DANE OSOBOWE

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Justyna DUCZEK. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy profilu Facebook w celu poinformowania o wynikach Konkursu w komentarzu na profilu facebook organizatorów

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: magicwomen.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
www.magicwomen.pl